Všeobecné obchodné podmienky

Článok I - Úvodné ustanovenia

 1. Verejný internetový portál www.top-reklama.sk (ďalej ako „prevádzkovateľ“) poskytuje rôzne služby pre fyzické osoby a právnické osoby (ďalej ako „objednávateľ“)
 2. Všetky služby, ktoré poskytuje portál www.top-reklama.sk., sú služby objednávateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za cenu, kvalitu, obsah ani dostupnosť služieb objednávateľa.
 3. Objednávateľom služby môže byť len osoba staršia ako 18 rokov bez ohľadu na pohlavie. Objednávateľom môže byť aj spoločnosť (privát, eskortná agentúra, masérsky salón a i.).
 4. Prevádzkovateľ nie je sprostredkovateľom služieb uvedených na portáli www.top-reklama.sk. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za aktuálnosť a pravdivosť zobrazovaných inzerátov.
 5. Objednávateľ vyjadruje súhlas s použitím sexuálne orientovaného obsahu pre osobnú potrebu a súhlasí, že obsah portálu www.top-reklama.sk. ho neohrozuje, neuráža a nepohoršuje.
 6. Inzerciou možno rozumieť textovú alebo obrazovú informáciu, ktorá spĺňa náležitosti podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej ako „VOP“),  uverejnenú na portáli www.top-reklama.sk. za finančnú odplatu.
 7. Všetky obrazové a textové materiály na stránke www.top-reklama.sk. sú chránené autorským zákonom a ich šírenie a kopírovanie je dovolené iba s predchádzajúcim súhlasom ich majiteľa.
 8. Každý, kto vstupuje na web stránku www.top-reklama.sk. vyhlasuje, že na ňu vstupuje dobrovoľne a že je plnoletý v zmysle právnej legislatívy toho štátu, z ktorej vstupuje na túto web stránku.
 9. Sprístupňovanie obsahu tejto stránky neplnoletým osobám je zakázané!
 10. Správcom web portálu je administrátor:admin@top-reklama.sk.

 

Článok II – objednanie inzercie na web stránke

 1. Podmienkou objednania služby je registrácia (vytvorenie užívateľského účtu) na tejto web stránke. Vytvorením registrácie objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle právnej legislatívy Slovenskej republiky a krajiny z ktorej sa vykonáva registrácia.
 2. Objednávateľ sa následne prihlási a može vytvoriť inzerciu v súlade s týmito VOP. V prípade, ak je objednávateľ neprihlásený, inzerciu nemôže vytvoriť.
 3. Inzercia sa vytvára kliknutím na príslušné tlačidlo „pridať inzerát“ alebo „vložiť inzerát“. Následne je potrebné vyplniť príslušný formulár, ktorý môže obsahovať citlivé a osobné údaje objednávateľa, ktoré budú inzerované a viditeľné pre iné osoby (pohlavie, opis osoby, služby, miesto poskytnutia služby, dostupnosť, kontakt, cenník).
 4. Inzerciu je možné vytvoriť v jazyku Slovenskom
 5. Splnením príslušných náležistosti objednávateľ dokončí vloženie inzerátu. Inzercia je zdarma.
 6. Spoplatnená je výhradne služba –ŽIADNA
 7. Tento portál zároveň umožňuje využiť aj doplnkovú službu – banner (bannerová reklama). Bannerová reklama je možná výlučne prostredníctvom administrátora web stránky.
 8. Tento web portál neumožňuje topovanie inzerátov.
 9. Lehota zverejnenia inzerátu je na dobu určitú – 180 kalendárnych dní.

 

Článok III – odplata, platobné podmienky, fakturácia

 1. Služba inzercie je zadarmo.
 2. Služba platená reklama sa vykonáva za odplatu vo výške 0€ bez ohľadu na pohlavie alebo charakter objednávateľa. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. Platnostsluzbyje 180 dní Spôsob úhrady je možný prostredníctvom platobnej brány, ktorá umožňuje aj online platby.
 3. Faktúra za služby bude vyhotovená a odoslaná elektronicky na email, uvedený pri registrácii. Faktúračné údaje nie su obsahom inzerátu, nebudú zverejnené. Faktúračné údaje budú použité len pre fakturáciu.
 4. Za okamih úhrady sa považuje okamih pripísania finančných prostriedkov na účet prevádzkovateľa.

 

Článok IV – odmietnutie zverejnenia inzerátu

 1. Prevádzkovateľ má právo na odmietnutie uverejnenia inzerátu, ak:
 • obsah inzerátu je v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky
 • predmetom inzercie sú služby poskytované osobám mladším ako 18 rokov
 • predmetom inzercie sú služby poskytované so zvieratami
 • predmetom inzercie sú služby poskytované maloletými
 • predmetom inzercie je porušenie práv prevádzkovateľa
 • predmetom inzercie je obsah, ktorý zasahuje do práv iných tretich osôb
 • predmetom inzercie sú fotografie, ktoré porušujú autorské práva alebo sú vulgúrne
 • predmetom inzercie môže dochádzať k porušovaniu základných ľudských práv v zmysle slovenskej legislatívy a Európskeho dohovoru o ľudských právach: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf

 

 1. V prípade uzatvorenej zmluvy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom je vo vyššie uvedenom prípade možno od zmluvy odstúpiť. Samozrejme zo strany prevádzkovateľa.
 2. Finančná čiastka za inzerciu nebude objednávateľovi vrátená.

 

Článok V – vypnutie zobrazenia inzerátu a odstúpenie od zmluvy

 1. Prevádzkovateľ má právo počas predplatného obdobia služby odstúpiť od zmluvy a vypnúť zobrazovanie inzerátu objednávateľa v prípadoch podľa čl. IV, pričom objednávateľ nemá právo na vrátenie sumy za službu overenie telefoónneho čísla.
 2. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas doby trvania inzercie požiadať administrátora web portálu o vypnutie zobrazenia inzerátu, pričom objednávateľ nemá právo na vrátenie sumy za službu pltená reklama
 3. Ak dôjde k zrušeniu užívateľskeho účtu, inzerát bude automaticky zrušený, pričom objednávateľ nemá právo na vrátenie sumy za službu - overenie telefónneho čísla.
 4. Objednanú službu má objednávateľ právo stornovať pred úhradou služby.

 

Článok VI – zmena obsahu inzercie

 1. Objednávateľ má právo na zmeny v inzercii avšak výlučne v súlade s týmito VOP.
 2. Zmeny je možné vykonať prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov.
 3. Prevádzkovateľ má právo vykonať zmeny v obsahu ak:
 • inzerát obsahuje text alebo fotografie osôb zdanlivo mladších ako 18 rokov
 • inzerát obsahuje text alebo fotografie osôb, ktoré sú týrané
 • inzerát obsahuje text alebo fotografie zvierat
 • inzerát obsahuje fotografie, ktoré zdanlivo nesúvisia s inzerátom
 • inzerát obsahuje vulgárnosti alebo extrémistické názory.

 

Článok VII – zodpovednosť za inzerciu a jej obsah

 1. Za obsah inzercie vrátane fotografií v celom rozsahu zodpovedá objednávateľ.
 2. Objednávateľ je zodpovedný za dodržiavanie práva na územi Slovenskej republiky, práva na územi krajiny z ktorej vstupuje na web portál a za dodržiavanie práv tretích osôb.
 3. Objednávateľ služby je zodpovedný za všetky škody spôsobené porušením týchto VOP ako aj právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj krajiny, z ktorej vstúpil na web portál.
 4. Za porušovanie autoriských práv nesie plnú zodpovednosť objednávateľ.
 5. V prípade súdnych konaní za porušenie týchto VOP ako aj právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj krajiny, z ktorej vstúpil na web portál, finančné náklady znáša objednávateľ.
 6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za činnosť objednávateľa, za obsah inzerátu a charakter fotografií.
 7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené objednávateľovi zo strany tretích osôb, ktoré využili služby objednávateľa.
 8. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené objednávateľovi, ktoré nemôže ovplyvniť.

Článok VIII – práva a povinnosti

 1. Prevádzkovateľ má právo vyžadovať nápravu u objednávateľa, ak dochádza k porušeniu právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj krajiny, z ktorej vstúpil na web portál.
 2. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy s objednávateľom a ukončiť zobrazenie inzerátu, ak došlo k porušeniu právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj krajiny, z ktorej vstúpil na web portál.
 3. Prevádzkovateľ má právo zamedziť prístup objednávateľa k web portálu, pokiaľ opakovane dochádza k k porušeniu právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj krajiny, z ktorej vstúpil na web portál.
 4. Prevádzkovateľ má povinnosť poskytnúť službu každému, kto koná v súlade s VOP, právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj krajiny, z ktorej vstúpuje na web portál.
 5. Objednávateľ nemá právo meniť charakter web portálu.
 6. Objednávateľ nemá právo kopírovať obsah web portálu.
 7. Prevádzkovateľ má právo na ukončenie poskytovania svojej služby. Zároveň je povinný upozorniť na to všetkých zaregistrovaných objednávateľov vopred 30 kalendárnych dní.
 8. Prevádzkovateľ môže zasielať marketingové emaily objednávateľovi len vtedy, ak s tým objednávateľ súhlasil pri registrácii.

 

Článok IX – Reklamačný poriadok

 1. Objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu v súvislosti s chybou alebo vadou služby, ktorú poskytuje prevádzkovateľ.
 2. Chyba alebo vada služby znamená:
 • nefunkčnosť služby, ktorú poskytuje prevádzkovateľ
 • problémy s úhradou za službu
 1. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu čo najskôr, najneskôr však v lehote 30 dní v súlade s legislatívou Slovenskej republiky.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť emailom: admin@top-reklama.sk.
 3. Za chyby alebo vady spôsobené prevádzkovateľom má objednávateľ právo na primeranú náhradu alebo zľavu z ceny za poskytnutú službu.
 4. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1 , Slovenská republika.
 5. Prevádzkovateľ týmto zároveň informuje, že dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 7. Nariadenie európskeho parlamentu o riešení spotrebiteľských sporov: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0524&from=EN

 

Článok X – Ochrana osobných údajov

 1. Objednávateľ vykonaním registrácie a vložením inzerátu súhlasí s tým, že prevádzkovateľ bude spracovávať jeho osobné údaje. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje výlučne v súlade s legislatívou Slovenskej republiky, uznesenie č. 136/2014 Z.z. – úplne znenie zákona o ochrane osobných údajov v tomto rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, emailový kontakt, vek, pohlavie, fotografie, prihlasovacie údaje, rozsah ponúkaných služieb. 
 2. Prevádzkovateľ má vyhotovený dokoment bezpečnostný projekt z dôvodu spracovania osobných údajov.
 3. Názov informačného systému, v ktorom sa spracovávajú osobné údaje – IS inzertný portál.
 4. Účelom spracovania osobných údajov je využívanie služieb prevádzkovateľa (registrácia, inzercia, overenie telefónneho čísla) a vystavenie daňového dokladu v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 5. Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený na dobu 10 rokov. Takýto súhlas je možné kedykoľvek odvolať (napr. emailom: www.top-reklama.sk.).
 6. Objednávateľ má právo na informácie ohľadom údajov, ktoré o ňom spracúva prevádzkovateľ.
 7. Objednávateľ má právo žiadať nápravu alebo zmenu jeho užívateľského účtu, alebo iných údajov, ktoré v súvislosti s inzerátom uviedol. Právo objednávateľa sa vzťahuje aj na výmaz vyššie uvedených údajov, pričom po vymazaní údajov nemusí byť možné poskytovanie určitej služby na web portáli.
 8. Na základe e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu: admin@top-reklama.sk., je objednávateľ oprávnený požadovať (od prevádzkovateľa):
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracovanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracú- vania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe sú- hlasu dotknutej osoby.

 

Článok XI – Cookies

 1. Na cookies sa vzťahujú európske i slovenské zákony o ochrane súkromia a osobných údajov.
 2. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
 3. Čo sú súbory cookie? Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
 4. Ako používame súbory cookie? Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 5. Ako kontrolovať súbory cookie? Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 6. Ako odmietnuť používanie súborov cookie? Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.
 7. Európska komisija informuje ohľadom cookies: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

 

Článok XII – Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi objednávateľom a prevádzkovateľom upravujú tieto VOP. Objednávateľ sa s VOP môže oboznámiť ešte pred registráciou a zakúpením služby.
 2. Právne vzťahy, ktoré nie sú uvedené vo VOP, sa riada legislatívou Slovenskej republiky.

 

 1. Právne vzťahy, ktoré vznikli na základe osobitnej zmluvy majú prednosť pred týmito VOP.
 2. Účinnosť týchto VOP je v okamihu zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto VOP zmeniť.